Covid Livechatoo Livechatoo dávame zadarmo - pomôžte zabrániť šíreniu COVID-19 Pozri viac info

Ochrana osobných údajov

Úvodné ustanovenia

Tento dokument obsahuje informácie o získavaní a spracovaní osobných údajov používateľov, ktorí využívajú produkty a služby Livechatoo.com. Livechatoo.com rešpektuje právo na súkromie svojich používateľov a vynakladá primerané úsilie, aby boli oboznámení o spôsobe zaobchádzania s ich osobnými údajmi.

Vzhľadom na vykonávanie komplexných bezpečnostných predpisov, zaobchádzanie s osobnými údajmi používateľov Livechatoo.com spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy. Súhlasom s podmienkami používania produktov alebo služieb Livechatoo.com, používatelia akceptujú zaobchádzanie s ich osobnými údajmi podľa znenia v tomto dokumente.

Poskytnuté údaje

Údaje získané prostredníctvom Livechatoo.com, tj. osobné a iné informácie o používateľovi slúžia na dokončenie registrácie a súčasne na zabezpečenie prístupu používateľa k produktom a službám Livechatoo.com. Pri registrácii na našej webovej stránke, https://www.livechatoo.com, vás žiadame, aby ste nám poskytli tieto informácie: obchodné meno spoločnosti a pracovnú emailovú adresu. Poskytnuté údaje musia byť uvedené pravdivo, v prípade akýchkoľvek zmien je používateľ povinný tieto údaje aktualizovať.

Všetky bezhotovostné transakcie sú vykonávané externou, profesionálnou službou PayPal, zaoberajúcou sa platbami na internete. V prípade bezhotovostnej platby Livechatoo.com nedisponuje údajmi o kreditnej/platobnej karte. Za ochranu osobných údajov v takomto prípade zodpovedá spoločnosť PayPal Inc.

Niektoré z poskytovaných informácií o používateľovi, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému a pod., môžu byť automaticky získané, ak používateľ navštívi naše webové stránky. Pri kontaktovaní Livechatoo.com môže byť používateľ vyzvaný k predloženiu prístupových údajov, ktoré uviedol pri registrácii na našich stránkach. Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s komunikáciou medzi používateľom a Livechatoo.com budú výhradne použité k odpovediam na otázky zo strany používateľa.

Používateľ je oboznámený s tým, že v prípade chatovej komunikácie Livechatoo.com používa funkciu "Videnie rozpracovanej správy", to znamená, že operátori môžu vidieť ešte neodoslanú správu použivateľa, ktorú práve píše. Livechatoo.com nezbiera a neukladá na servery rozpracované správy. Táto funkcia sa používá iba na to, aby operátori vedeli rýchlejšie reagovať na otázky použivateľa.

Ochrana údajov

Livechatoo.com zaručuje, že všetky vykonávané činnosti pri spracovávaní osobných údajov používateľov, sú v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Hlavným účelom zhromažďovania osobných údajov a iných informácií o používateľoch je modernizácia a zlepšenie funkcií jednotlivých produktov a služieb Livechatoo.com. Vzhľadom na vyššie uvedený postup prekonávame očakávania našich používateľov, vykonávame tak neustály vývoj našich produktov, ktorých používanie sa stáva oveľa jednoduchšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie.

Livechatoo.com sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje a ďalšie informácie o používateľoch tretím stranám, pokiaľ táto povinnosť poskytnúť informácie nevyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Poskytnuté informácie o používateľovi môžu byť použité v prípade porušenia podmienok používania, zneužívania finančných prostriedkov a v nutnosti prijať opatrenia proti všetkým nezákonným činnostiam používateľa. Livechatoo.com neposkytne žiadne informácie alebo osobné údaje tretím stranám pre marketingové alebo iné účely.

Livechatoo.com môže použiť emailovú adresu používateľa pre marketingové účely spojené s prezentáciou alebo aktualizáciou produktov a služieb priamo súvisiacich s Livechatoo.com, ak na to dal používateľ súhlas. Tento súhlas môže používateľ kedykoľvek odvolať.

Používanie dočasných súborov

Dočasné súbory tzv. "Cookies" môžú byť uložené pri používaní produktov a služieb poskytovaných Livechatoo.com. Sú to informácie zaslané na server a uložené na počítači používateľa za účelom jeho identifikácie pri využívaní našich služieb. Livechatoo.com využíva cookies výhradne za účelom personalizácie konkrétneho používateľa. Cookies môžu byť použité za predpokladu, že sú akceptované prehliadačom, a že nemôžu byť odmietnuté pamäťovým médiom. Používatelia, ktorí odstránili cookies, alebo ich neprijal prehliadač, nemájú prístup k produktom a službám, ktoré poskytuje Livechatoo.com.

Ochrana dát

Livechatoo.com aplikuje technické bezpečnostné opatrenia na najvyššej úrovni pre ochranu poskytnutých údajov pred stratou, zničením, zneužitím, neoprávneným prístupom alebo zverejnením. Postupy pre spracovanie údajov sú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov - zákon č. 18/2018 Z.z.

Využívame opatrenia a technológie pre zabezpečenie úplnej bezpečnosti údajov poskytnutých používateľmi. Údaje sú k dispozícii iba pre používateľa alebo osobu, pre ktorú bol udelený autorizovaný prístup. Livechatoo.com podniká všetky potrebné kroky na aktualizáciu a modernizáciu systémov ochrany údajov. Žiadnemu prenosu dát prostredníctvom internetu nemôžeme zaručiť 100% bezpečnosť.

Zmeny v tomto dokumente

Livechatoo.com si vyhradzuje právo zmeniť znenie tohto dokumentu bez povinnosti informovať používateľov o zmene. Požívateľ sa môže kedykoľvek oboznámiť s aktuálne platným znením stratégie ochrany osobných údajov a súkromia na našej internetovej stránke https://www.livechatoo.com. Ďalšie používanie produktov a služieb sa považuje za súhlas o prijatí zmien v tomto dokumente.

Poskytovateľ produktov a služieb

Poskytovateľom produktov a služieb pod značkou Livechatoo.com je subjekt s obchodným názvom nolimit | DEVELOPERS, so sídlom v Prešove, Kúpeľná č. 3, Slovenská Republika. Subjekt je zapísaný v registri pod identifikačným číslom 46526951.

Všeobecné obchodné podmienky

Pri používaní ponúkaných produktov a služieb poskytovaných Livechatoo.com, je používateľ povinný dodržiavať pravidlá uvedené v obchodných podmienkach, ktoré sú k dispozícií na našej webovej stránke https://www.livechatoo.com.

To správne pre podporu predaja