Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ nolimit | DEVELOPERS poskytuje služby súvisiace s Livechatoo.com prostredníctvom internetovej stránky http://www.livechatoo.com, podľa zásad stanovených v týchto podmienkach používania. Prijatím týchto podmienok používateľ potvrdzuje, že si prečítal, porozumel a súhlasí s obsahom tohto dokumentu. Súhlas s obchodnými podmienkami je potrebný pre využívanie produktov a služieb poskytovaných Livechatoo.com. Všetci používatelia sú povinní dodržiavať tieto podmienky.

Popis služby

Livechatoo.com je jediný oprávnený rozhodnúť o funkčnosti, použití, predmete a rozsahu jednotlivých služieb a produktov, ako aj o ukončení poskytovania týchto služieb. Livechatoo.com je výlučne oprávnený rozhodovať o obsahu a charaktere softvéru, ako aj o pridaní, zmenení alebo odstránení jednotlivých prvkov softvéru.

Prístup a využívanie služieb

produkty a služby od Livechatoo.com môžu byť používané len v súlade s ich účelom použitia a hlavnou charakteristikou,

- Livechatoo.com produkty a služby sú dostupné len po prihlásení sa na konkrétnej webovej stránke,

- každý používateľ má priradené prihlasovacie meno a heslo, ktoré nesmie byť použité treťou stranou bez súhlasu používateľa,

- používateľ je zodpovedný za vedenie a náležitú bezpečnosť svojho hesla a prihlasovacieho mena,

- používateľ rozumie a je oboznámený s technickými požiadavkami potrebnými pre využívanie produktov a služieb a nemá žiadne námietky v súvislosti s nimi,

- používateľ si je vedomý rizika a hrozby spojeného s elektronickým prenosom dát,

- služba je určená právnickým osobám,

- používateľ je zodpovedný za to, že na registráciu použije svoju pracovnú e-mailovú adresu,

- Livechatoo.com si vyhradzuje právo na prístup k účtom jednotlivých používateľov na technické a administratívne účely,

- získané informácie nebudú spracovávané ani sprístupnené tretím stranám.

Platby

Využívanie plnej funkčnosti Livechatoo je zadarmo po dobu prvých 14 dní. Po uplynutí tejto doby sa typ licencie automaticky zmení z Trial na Free, pre ktorú ďalej platia parametre podľa platného cenníka. Ak chce používateľ pokračovať v používaní našich služieb po uplynutí tejto doby, je potrebné, aby uhradil potrebnú sumu v závislosti od aktuálneho platného cenníka.

Platby musia byť bezhotovostné transakcie vykonávané elektronicky prostredníctvom externých profesionálnych dodávateľov služieb. Omeškanie s platbou podľa aktuálneho platného cenníka znamená odstúpenie od poskytovaných služieb.

Obmedzená záruka

Livechatoo.com zaručuje najvyššiu kvalitu svojej činnosti na zabezpečenie dostupnosti a nepretržitosti poskytovaných produktov a služieb v súlade s ich využívaním a účelom.

Livechatoo.com nenesie žiadnu zodpovednosť najmä za:

- všetky negatívne dôsledky, spôsobené výnimočnými udalosťami alebo okolnosťami, na ktoré Livechatoo.com nemá vplyv,

- protiprávne a rozporuplné operácie uskutočnené počas využívania produktov a služieb, ktoré sú v rozpore s týmito obchodnými podmienkami,

- výpadky dostupnosti ponúkaných produktov a služieb, ktoré nie sú spôsobené Livechatoo.com,

- škodu vzniknutú používateľovi v dôsledku pozastavenia alebo zrušenia účtu, ktorú spôsobil používateľ alebo za škodu vzniknutú z iných dôvodov, ktorú spôsobil používateľ,

- škodu vzniknutú používateľovi, ktorú spôsobila tretia strana použijúc jeho prihlasovacie údaje, ktoré jej poskytol samotný používateľ,

- škody vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia ponúkaných produktov a služieb, vrátane skutočne utrpenej škody, stratu očakávaných prínosov, stratu dát, poškodenie alebo zničenie počítača, náklady na náhradné zariadenia a softvér, odstavenie a poškvrnenie povesti spoločnosti,

- dôsledky neplnenia alebo nesprávneho plnenia záväzkov ostatnými používateľmi využívaním ponúkaných produktov a služieb.

Zrušenie účtu

Zrušenie účtu znamená, že ďalšie používanie služieb s využitím existujúceho prihlasovacieho mena a hesla už ďalej nebude možné. Používateľ je zodpovedný za zrušenie svojho účtu.

Livechatoo.com si vyhradzuje právo zrušiť účet používateľa z dôvodu hrubého porušenia týchto obchodných podmienok alebo v prípade nezákonného použitia ponúkaných služieb. Livechatoo.com nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vznikli používateľovi v dôsledku pozastavenia alebo zrušenia účtu, alebo z iných dôvodov, ktoré vyplývajú z chyby spôsobenej používateľom.

Zmeny v tomto dokumente

Livechatoo.com si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto obchodných podmienok bez toho, aby pri každej vykonanej zmene boli používatelia informovaní. Používatelia sa môžu kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym a platným znením podmienok na našich internetových stránkach http://www.livechatoo.com. Ďalšie používanie produktov a poskytovaných služieb sa považuje za súhlas o prijatí zmien v tomto dokumente.

Stratégia ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia používateľov, vrátane ochrany osobných údajov, sú sprístupnené v samostatnom dokumente, ktorý je dostupný na našich stránkach.

Záverečné ustanovenia

Všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmito podmienkami budú riešené predovšetkým dohodou. Všetky spory, ktoré nemôžu byť vyriešené zmierlivo, musia byť predložené k uzneseniu všeobecného súdu práva v krajine prevádzkovateľa.

To správne pre podporu predaja