Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Provozovatel nolimit | DEVELOPERS poskytuje služby související s Livechatoo.com prostřednictvím internetové stránky http://www.livechatoo.com, podle zásad stanovených v těchto podmínkách používání. Přijetím těchto podmínek uživatel potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a souhlasí s obsahem tohoto dokumentu. Souhlas s obchodními podmínkami je potřebný pro využívání produktů a služeb poskytovaných Livechatoo.com. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat tyto podmínky.

Popis služby

Livechatoo.com je jediný oprávněn rozhodnout o funkčnosti, použití, předmětu a rozsahu jednotlivých služeb a produktů, jakož i o ukončení poskytování těchto služeb. Livechatoo.com je výlučně oprávněn rozhodovat o obsahu a charakteru softwaru, jakož i o přidání, změně nebo odebrání jednotlivých prvků softwaru.

Přístup a využívání služeb

produkty a služby od Livechatoo.com mohou být používány pouze v souladu s jejich účelem použití a hlavní charakteristikou,

- Livechatoo.com produkty a služby jsou dostupné pouze po přihlášení se na konkrétní webové stránce,

- každý uživatel má přiřazeno přihlašovací jméno a heslo, které nesmí být použity třetí stranou bez souhlasu uživatele,

- uživatel je zodpovědný za vedení a náležitou bezpečnost svého hesla a přihlašovacího jména,

- uživatel rozumí a je seznámen s technickými požadavky potřebnými pro využívání produktů a služeb a nemá žádné námitky v souvislosti s nimi,

- uživatel si je vědom rizika a hrozby spojeného s elektronickým přenosem dat,

- služba je určena právnickým osobám,

- uživatel je zodpovědný za to, že na registraci použije svou pracovní e-mailovou adresu,

- Livechatoo.com si vyhrazuje právo na přístup k účtům jednotlivých uživatelů na technické a administrativní účely,

- získané informace nebudou zpracovávány ani zpřístupněny třetím stranám.

Platby

Využívání plné funkčnosti Livechatoo je zdarma po dobu prvních 14 dnů. Po uplynutí této doby se typ licence automaticky změní z Trial na Free, pro kterou dále platí parametry dle platného ceníku. Pokud chce uživatel pokračovat v používání našich služeb po uplynutí této doby, je třeba, aby uhradil potřebnou částku v závislosti od aktuálního platného ceníku.

Platby musí být bezhotovostní transakce prováděné elektronicky prostřednictvím externích profesionálních dodavatelů služeb. Prodlení s platbou dle aktuálního platného ceníku znamená odstoupení od poskytovaných služeb.

Omezená záruka

Livechatoo.com zaručuje nejvyšší kvalitu své činnosti na zajištění dostupnosti a kontinuity poskytovaných produktů a služeb v souladu s jejich využíváním a účelem.

Livechatoo.com nenese žádnou odpovědnost zejména za:

- všechny negativní důsledky, způsobené mimořádnými událostmi nebo okolnostmi, na které Livechatoo.com nemá vliv,

- protiprávní a rozporuplné operace provedené během využívání produktů a služeb, které jsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami,

- výpadky dostupnosti nabízených produktů a služeb, které nejsou způsobeny Livechatoo.com,

- škodu vzniklou uživateli v důsledku pozastavení nebo zrušení účtu, kterou způsobil uživatel nebo za škodu vzniklou z jiných důvodů, kterou způsobil uživatel,

- škodu vzniklou uživateli, kterou způsobila třetí strana použitím jeho přihlašovací údaje, které jí poskytl samotný uživatel,

- škody vyplývající z použití nebo nemožnosti použití nabízených produktů a služeb, včetně skutečně utrpěné škody, ztrátu očekávaných přínosů, ztrátu dat, poškození nebo zničení počítače, náklady na náhradní zařízení a software, odstavení a poskvrnění pověsti společnosti,

- důsledky neplnění nebo nesprávného plnění závazků ostatními uživateli využíváním nabízených produktů a služeb.

Zrušení účtu

Zrušení účtu znamená, že další používání služeb s využitím stávajícího přihlašovacího jména a hesla již dále nebude možné. Uživatel je odpovědný za zrušení svého účtu.

Livechatoo.com si vyhrazuje právo zrušit účet uživatele z důvodu hrubého porušení těchto obchodních podmínek nebo v případě nezákonného použití nabízených služeb. Livechatoo.com nenese odpovědnost za škody, které vznikly uživateli v důsledku pozastavení nebo zrušení účtu, nebo z jiných důvodů, které vyplývají z chyby způsobené uživatelem.

Změny v tomto dokumentu

Livechatoo.com si vyhrazuje právo na změnu ustanovení těchto obchodních podmínek, aniž by při každé provedené změně byli uživatelé informováni. Uživatelé se mohou kdykoliv seznámit s aktuálním a platným zněním podmínek na našich internetových stránkách http://www.livechatoo.com. Další používání produktů a poskytovaných služeb se považuje za souhlas o přijetí změn v tomto dokumentu.

Strategie ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí uživatelů, včetně ochrany osobních údajů, jsou zpřístupněny v samostatném dokumentu, který je dostupný na našich stránkách.

Závěrečná ustanovení

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami budou řešeny především dohodou. Veškeré spory, které nemohou být vyřešeny smírně, musí být předloženy k usnesení obecného soudu práva v zemi provozovatele.

To správné pro podporu prodeje

O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše